Tin tức

Bộ Xây dựng nói về việc xây nhà ở cán bộ trên đất quốc phòng chuyển đổi

Được viết bởi Thiên Bút Network
Bộ Quốc phòng mới đây đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở dành cho cán bộ quân đội trên các khu đất quốc phòng đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo loại hình nhà ở xã hội, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng đề nghị có ý kiến về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ quân đội.
Theo đó, Bộ Quốc phòng cho biết đã có chủ trương phát triển nhà ở dành cho cán bộ quân đội trên các khu đất quốc phòng đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo loại hình nhà ở xã hội, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về đề xuất thực hiện theo phương án đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lí khu đất được phép làm việc với doanh nghiệp có đủ pháp lí, năng lực theo qui định để thỏa thuận, thống nhất các nội dung, qui mô đầu tư xây dựng, hiệu quả đầu tư, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét.

“Trên cơ sở các qui định của pháp luật, điều kiện đặc thù của quân đội, Bộ Quốc phòng có văn bản giới thiệu doanh nghiệp tham gia để cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu theo các qui định của pháp luật để lựa chọn chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho cán bộ quân đội”, Bộ Quốc phòng cho biết.
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng qui định của Luật Nhà ở hiện hành, cụ thể là tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014 đã qui định: đối với trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng kí làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng kí làm chủ đầu tư.
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với qui hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.
Về việc giới thiệu doanh nghiệp quốc phòng tham gia đấu thầu các dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết pháp luật về nhà ở không có qui định cấm giới thiệu doanh nghiệp tham gia đấu thầu các dự án phát triển nhà ở xã hội, do vậy trường hợp Bộ Quốc phòng có các doanh nghiệp đủ năng lực, có kinh nghiệm trong đầu tư các dự án nhà ở và có nhu cầu tham gia triển khai các dự án nhà ở xã hội thì Bộ Quốc phòng có thể giới thiệu các doanh nghiệp đó cho các địa phương nơi có dự án để xem xét, lựa chọn theo đúng qui định của pháp luật nêu trên.

Thông tin về các Tác giả

Thiên Bút Network

Thiên Bút Network là blog cá nhân, nơi chia sẻ những thủ thuật, kiến thức mà mình hiểu và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người.

Để lại một bình luận